6 اردیبهشت 1398
  • برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسان مشاور استان گلستان
اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور استان گلستان

تصویرنام و نام خاتوادگیسمت در هیئت مدیرهمقطع تحصیلیعنوان مدرک تحصیلی 
23 حسین عرب عامریرئیس هیأت مدیرهکارشناسی ارشدعمران- خاک و پی
19 محمود انصارعضو اصلی هیأت مدیرهکارشناسیعمران- عمران
20 سید محمد قدس مفیدینائب رئیس هیأت مدیرهکارشناسی ارشدمعماری
21 مهدی مردانی فردبیرکارشناسی ارشدعمران- سازه هیدرولیکی
22 مهدیار کیانیخزانه دارکارشناسیعمران- عمران
24 سید مرتضی خاندوزیعضو علی البدل هیأت مدیره کارشناسی ارشدصنایع- بهره بری سیستم
25 هادی پسرکلوبازرس علی البدلکارشناسیعمران- عمران
28 کامی کابوسیبازرس اصلیدکتریآبیاری- آبیاری زهکشی

گرگان
دما فعلی: درجه سانتیگراد
وضعیت هوای فعلی:
وضعیت هوای امروز:
وضعیت هوای فردا: