6 اردیبهشت 1398
  • برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسان مشاور استان گلستان
کمیته ها و گروه ها ، تعداد بازدید : 2990 ، تاریخ ارسال : پانزدهم مرداد 1392

 

کمیته ها و گروه ها

3 گروه تخصصی به شرح ذیل توسط هیئت مدیره تصویب شده است:

  1. گروه آب و انرژی و کشاورزی
  2. گروه راه و معماری و شهرسازی
  3. گروه تخصص های مشترک
  • به زودی جهت تشکیل جلسه گروه ها و انتخاب هیأت رئیسه هر گروه به مهندسان مشاور عضو انجمن اطلاع رسانی خواهد شد.

نماینده های هیئت مدیره در گروههای تخصصی در جلسه مورخه 92/5/12 هیئت مدیره انجمن به شرح ذیل انتخاب شدند:

1)گروه آب و انرژی و کشاورزی آقایان مهندس مردانی فر و مهندس خاندوزی

2)گروه راه و معماری و شهرسازی آقایان مهندس کیانی و مهندس قدس مفیدی

3)گروه تخصص های مشترک آقایان مهندس عرب عامری و مهندس انصار

نظام نامه گروههای تخصصی

 

 گرگان
دما فعلی: درجه سانتیگراد
وضعیت هوای فعلی:
وضعیت هوای امروز:
وضعیت هوای فردا: