6 اردیبهشت 1398
  • برگزاری مجمع عمومی انجمن مهندسان مشاور استان گلستان
قوانین و بخشنامه های کاربردی ، تعداد بازدید : 3506 ، تاریخ ارسال : بیست و سوم بهمن 1392

1)اساسنامه قانون هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات

2)آئین نامه اجرایی هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات

3) آئین نامه خرید خدمات مشاوره

4)شرایط عمومی خدمات مشاوره پژوهشی

5) موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان

6) موافقتنامه وشرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاور

7) قانون برگزاری مناقصات

8) نصاب معاملات سال 1392

9) شرح خدمات همسان مدیر طرح

10) آیینامه تشخیص صلاحیت مشاوران سال 1383

11) آیینامه تضمین معاملات 1382

12) بخشنامه صلاحیت مشاوران در پایه اخذ شده 1385

13) تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره

14) جداول آیینامه تشخیص صلاحیت مشاوران 1386

15) حق الزحمه مطالعات راه 1389

16) دستورالعمل نحوه مشارکت ،همکاری و ارجاع کارگروه مشارکت مشاوره

17) راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق الزحمه خدمات مشاوره 1389

18)اصلاح جداول آئینامه تشخیص صلاحیت مشاوران گروه میراث فرهنگی -انرژی-صنعت

19) دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها 

20)دستورالعمل نحوه درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان

21)راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب

22)نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل

23)دستورالعمل جبران آثار قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمانها

24)استانداردها و توصیه های بین المللی جستجو و نجات

25)شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391

26)نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391

27)اصلاحات آئینامه تشخیص صلاحیت مشاوران

28)نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل

29)دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت مشاوران(مصوبات کمیته وحدت رویه)

30)دستورالعمل تعرفه های خدمات نقشه برداری - سال 92

31)شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392

*************************************************

فهرست بهای پایه سال 1392

 

1) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ آﺑﺨﻴﺰداري و ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی

2) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ ابنیه

3) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ برق

4) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ چاه

5) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ انتقال آب

6) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ آبیاری و زهکشی

7) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ فاضلاب

8) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ شبکه توزیع آب

9) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ انتقال و توزیع آب روستایی

10) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ ساخت و ترمیم قنات

11) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ تاسیسات مکانیکی

12) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ راه ،راه آهن و باند فرودگاه

13) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ راهداری

14) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ سدسازی

15) ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ آبیاری تحت فشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرگان
دما فعلی: درجه سانتیگراد
وضعیت هوای فعلی:
وضعیت هوای امروز:
وضعیت هوای فردا: